Forgácslap csavar

Forgácslap csavar
2022.07.02.

Forgácslap csavar

Elérhető méretek: 

FORGACSLAP CSAVAR 4x50MM

FORGACSLAP CSAVAR 4x60MM

FORGACSLAP CSAVAR 4x70MM

FORGACSLAP CSAVAR 5x50MM

FORGACSLAP CSAVAR 5x60MM

FORGACSLAP CSAVAR 5x70MM

FORGACSLAP CSAVAR 5x80MM

FORGACSLAP CSAVAR 5x90MM

FORGACSLAP CSAVAR 5x100MM

FORGACSLAP CSAVAR 6x120MM

FORGACSLAP CSAVAR 6x140MM

FORGACSLAP CSAVAR 6x160MM

FORGACSLAP CSAVAR 6x180MM

FORGACSLAP CSAVAR 6x200MM

 

 

Vissza